Obsługa i audyt prawny

KORPORACJA BIZNESOWA zapewniała doraźną lub stałą obsługę prawną (zależnie od podpisanej umowy ze Zleceniodawcą). Mogła przeprowadzić audyt formalno-prawny, obejmujący wszystkie dokumenty wewnętrzne i stosowane procedury. Celem tego audytu jest wskazanie i wyeliminowanie wszystkich niezgodności z prawem oraz usprawnienie funkcjonowania.

KORPORACJA BIZNESOWA - w ramach obsługi prawnej zapewniała m.in. sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów i opinii. Udzielała Zleceniodawcy na bieżąco konsultacji i porad prawnych. Korporacja Biznesowa przygotowywała walne zebrania organizacji z kompleksowym pakietem dokumentów. Uczestniczyła z głosem doradczym w takich zebraniach.

Celem audytu prawnego jest ustalenie zgodności działania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń w osiąganiu celów statutowych.
W zależności od formy prawnej podmiotu poddawanego badaniu oraz zakresu jego działania, audyt prawny może obejmować następujące tematy:
  • zgodność działalności podmiotu z prawem wraz z analizą ustawodawstwa regulującego ten obszar;
  • organizacja i funkcjonowanie podmiotu;
  • zgodność procedur wewnętrznych z wewnętrznymi aktami prawnymi;
  • przestrzeganie przepisów prawa pracy;
  • analiza procedur ochrony danych osobowych, w tym bezpieczeństwo usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • ochrona i wykorzystywanie prawa własności intelektualnej;
  • zabezpieczenie interesów podmiotu w umowach zawieranych z innymi podmiotami;
  • inne obszary działalności w zależności od indywidualnych potrzeb.
KORPORACJA BIZNESOWA - po przeprowadzonym audycie prawnym - sporządzała szczegółowy raport o stanie faktycznym organizacji. Raport zawierał ocenę zgodności z prawem oraz zalecenia naprawy lub usprawnienia funkcjonowania.
W sprawach zadań i usług Korporacji Biznesowej można teraz kontaktować się z EDU-SA Agencja Public Relations