Organizacje pozarządowe

KORPORACJA BIZNESOWA koncentrowała się na wspieraniu organizacji pozarządowych.
Zakładała je, rozwijała ich działalność, wspierała w pozyskiwaniu środków do realizacji celów statutowych.
Organizacje pozarządowe uzupełniają lub zastępują podmioty państwowe. Działają w wielu sferach, szczególnie w ochronie zdrowia, oświacie i pomocy społecznej.
Podstawowymi formami prawnymi organizacji pozarządowych są stowarzyszenia i fundacje.

Zgodnie z ustawą (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873). organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku i jednocześnie niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Od reguły tej ustawa wprowadza wyjątki: organizacjami pozarządowymi nie są partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

KORPORACJA BIZNESOWA służyła konsultacjami w tych sprawach.
W sprawach zadań i usług Korporacji Biznesowej można teraz kontaktować się z EDU-SA Agencja Public Relations